เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลผักแว่น
“ตำบลน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบผสมผสาน สืบสานวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ พัฒนากลุ่มอาชีพ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลผักแว่น (Mission)
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. พัฒนาด้านคนและสังคม
4. พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
5. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจของเทศบาลตำบลผักแว่น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลผักแว่น ให้มีส่วนการพัฒนาเทศบาลตำบลผักแว่น จะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดีการพัฒนาจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1.การคมนาคม มีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2.การมีส่วนร่วมของประชาชน
3.ประชาชนได้รับการศึกษาครบถ้วน ทั่วถึงและเพียงพอ
4.ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์
5.เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่
6.สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
7.ประชาชนในท้องถิ่นรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส