เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
 
 
   
 
นายสุพจน์ ศิริแว่น
นายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
โทร.089-7111807
 
   
 
นายดำเนิน โสมาเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
โทร.089-8888544
 
   
 
นายปลั่ง เวียงเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
โทร.083-3344161
 
   
 
นายสมพงษ์ คำพมัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
โทร.063-3414128
 
   
 
นายประวัติ มณีจักร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
โทร.083-4914518

 
 
   
 
จ่าสิบเอกประสิทธิ์ เวียงสมุทร
ปลัดเทศบาลตำบลผักแว่น
โทร 085-0014003
 
   
 
นางจันทร์หอม สุขมล
รองปลัดเทศบาลตำบลผักแว่น
โทร 093-5578884
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส