เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 

 
   
 
นางจันทร์หอม สุขมล
รองปลัดเทศบาล
 
   
 
นางมุกดา สีดา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
 
นางคณิตรา ประสงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญ
 
   
 
นางสาวปรานี คะหาราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
   
 
นางนันทนา ช่างศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
   
 
นางภณสา พละรังสี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
   
 
เจณิตา สว่างมนต์
นักวิชาการพัสดุ

 
   
 
นางสาวลดาวัลย์ จันทะกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
 
   
 
นางอุไลย สุวลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 
   
 
นางสาวกมลชนก ศิวิแว่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส