เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
 
 
   
 
นายอำนวย ภักดีสมัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 
ว่าง
นายช่างโยธา
 
   
 
ว่าง
นายช่างสำรวจ
 
   
 
นางกชพร เพ็ญนาดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   
 
นางสาวอัมรา วรรณโชติ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 
   
 
นายอาคม บุตรวิเชียร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส