เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
บริหารงานบุคคล
คำสั่งเทศบาลตำบลผักแว่น เรื่อง ย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

     

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

      

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      

คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

      

คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น

      

คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

      

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลผักแว่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

      

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

ประกาศกำหนดการลาและการมาทำงานสายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลผักแว่น

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส