เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมแก้ไข ครั้งที่2/2563

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง

      

แผนพัฒนาเทศบาล

      

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส