เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

      

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

      

ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2564

      

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

      

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

      

แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2) (รวม 3 กอง) 2561

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส